Käytettävyystestaus on menetelmä, jonka avulla tuotteesta löydetään käyttöön liittyvät ongelmat jo tuotekehityksen varhaisessa vaiheessa. Mitä aiemmin tuotteen prototyyppiä päästään testaamaan sitä enemmän käytettävyystestauksesta on tuotekehitykselle hyötyä.

Perinteisemmillä tuotekehitysmenetelmillä toteutetusta tuotteesta saadaan käyttäjäpalautetta projektin loppuvaiheen beta-testissä tai vasta tuotteen lanseeraamisen jälkeen asiakaspalautteena. Tällöin muutosten tekeminen tuotteeseen voi olla hyvinkin kallista ja aikaa vievää. Ei myöskään ole harvinaista, että muutokset toteutetaan vasta seuraavassa tuotteen myyntiversiossa, koska nykyiseen versioon muutoksia ei yksinkertaisesti pystytä tekemään. Käytettävyystestauksen avulla nämä ongelmat tuotteen käytössä löydetään jo aikaisessa tuotekehityksen vaiheessa, jolloin niihin kyetään puuttumaan ajoissa.

Ota käyttäjät mukaan tuotekehitykseen

Käytettävyystestauksen idea on tuoda tuotteen todelliset loppukäyttäjät mukaan tuotekehitysprosessiin ja näin ollen saada tietoa valistuneiden suunnittelupäätöksien tekemiseksi. Usein esimerkiksi ohjelmistoprojekteissa keskitytään liiaksi teknologiaan, jolloin tuotteen käyttö ja siitä saatava todellinen hyöty jää taka-alalle. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun perusperiaate voidaan tiivistää yhteen lauseeseen: ”Tunne käyttäjä”.

Käytettävyystestausprosessin eteneminen

Käytettävyystestausprosessi etenee pääpiirteittäin seuraavalla tavalla:
– Käytettävyystavoitteiden määritteleminen
– Testihenkilöiden valitseminen
– Testitehtävien laatiminen
– Testien suorittaminen
– Testitulosten analysointi ja raportointi
– Muutosten tekeminen tuotteeseen
– Varmistava uudelleentestaus

Käytettävyystestaus soveltuu erinomaisesti iteratiiviseen tuotekehitykseen, jossa tuotetta kehitetään asteittain paremmaksi. Iteratiivinen tuotekehitys on myös käyttäjäkeskeisen suunnittelun perustyökalu, jonka avulla tuote saadaan vastaamaan käyttäjien ja käyttäjäorganisaation tarpeita.

Testitila

Käytettävyystestaus voidaan suorittaa joko siihen suunnitellussa laboratoriossa, muussa väliaikaistilassa tai jopa testihenkilön työpaikalla todellisissa käyttöolosuhteissa. Testipaikka valitaan aina tapauskohtaisesti. Joidenkin tuotteiden tapauksessa voi olla tärkeää selvittää, kuinka työympäristö vaikuttaa tuotteen käyttöön, jolloin testi tulee järjestää todellisessa käyttöympäristössä.

Myös etätestit, joissa testikäyttäjä on esimerkiksi eri paikkakunnalla kuin testin havainnoijat, ovat joissain tapauksissa mahdollisia.

Esimerkkitesti: matkatoimiston tietojärjestelmä

Matkatoimiston tietojärjestelmää kehittänyt ohjelmistoyritys halusi käytettävyystestauksen mukaan tuotekehitykseensä. Projekti oli jo varsin pitkällä ja tuotteesta oli olemassa jo lähes täysin toimiva versio. Tuotteelle päätettiin tehdä yksi käytettävyystestauskierros, koska käyttöönotolla oli jo kiire.

Testeissä keskityttiin etsimään tärkeimpiin matkatoimistohenkilökunnan tehtäviin liittyviä ongelmia. Tehtävät liittyivät asiakkaiden matkojen varauksiin ja matkakohteiden vertailemiseen. Testit suoritettiin käytettävyyslaboratoriossa ja testeissä käytettiin myös puhelinyhteyttä, jonka kautta asiakasta esittänyt henkilö otti yhteyttä testihenkilöön ja esitti asiansa.

Testeissä löydettiin kaksi erittäin vakavaa käytettävyysongelmaa matkojen varaamiseen liittyen, jotka joissain tapauksissa keskeyttivät käsillä olleen tehtävän täysin. Testeissä löydettiin myös 7 melko vakavaa ja 15 pientä käytettävyysongelmaa. Koska projekti oli jo niin pitkällä, ei kaikkia melko vakavia ongelmia pystytty korjaamaan. Kaikki pienet ja erittäin vakava ongelmat sen sijaan korjattiin ja tuotteen käytettävyyttä saatiin parannettua huomattavasti.

Lue lisää Avanian käytettävyystutkimuspalveluista